Przedszkole niepubliczne Otwarte Okno Tychy

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „Otwarte okno” w Tychach

z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

6.30 – 8.15 – ZACZYNAMY I DO NOWEJ PRZYGODY ZAPRASZAMY, czyli schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, gry                i układanki stolikowe, rozmowy swobodne z dziećmi, grupowe zabawy integrujące, ćwiczenia gimnastyczne, kontakt z rodzicami/ prawnymi opiekunami, rytuał codziennego dnia – metoda „Porannego kręgu”, czynności porządkowe, przygotowanie do śniadania.

8.15 – 8.45 –  ŚNIADANIE TO TEŻ WAŻNE ZADANIE, czyli kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych, rozwijanie czynności samoobsługowych, umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków oraz odpowiedniego zachowania się przy stole.

8.45 – 10.15 – WSPÓLNIE ODKRYWAMY = KOMPETENCJE KLUCZOWE NABYWAMY, czyli zorganizowane zajęcia dydaktyczne z całą grupą zawierające treści programowe, ukierunkowane na harmonijny, wszechstronny rozwój osobowości dzieci z uwzględnieniem ich potrzeb            i możliwości w ramach wszystkich obszarów edukacyjnych, indywidualne zajęcia terapeutyczne ze specjalistami.

10.15 – 11.45 – TWÓRCZO DZIAŁAMY = INTELIGENCJE WIELORAKIE WCIĄŻ ROZWIJAMY, czyli dowolna aktywność dzieci w salach  lub na powietrzu, zabawy konstrukcyjne i manipulacyjne, spacery i wycieczki - tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej, społecznej       i kulturowej, czyli zorganizowane zajęcia dydaktyczne z całą grupą zawierające treści programowe,  indywidualne zajęcia terapeutyczne ze specjalistami.

11.45 – 12.30 – O ENERGIĘ DBAMY I OBIAD ZJADAMY, czyli rozwijanie samoobsługi (czynności higieniczne, spożywanie posiłku), umiejętności  kulturalnego spożywania posiłków oraz właściwego zachowania się przy stole, poszerzanie doświadczeń żywieniowych dzieci.
12.30 – 14.30 – ODPOCZYWAMY, BO O HARMONIJNY ROZWÓJ DBAMY, czyli czynności samoobsługowe, leżakowanie, relaks przy muzyce lub bajkach, zabawy wyciszające i twórcze, zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowanie dzieci, zajęcia specjalistyczne.
14.30 – 15.00 – O PODWIECZORKU NIE ZAPOMINAMY I WCIĄŻ ENERGIĄ TRYSKAMY,  czyli dalsze rozwijanie umiejętności samoobsługowych                  w zakresie czynności toaletowych i spożywania posiłków.

15.00 – 17.00 –  ZANIM SIĘ POŻEGNAMY, JESZCZE WSPÓLNIE DZIAŁAMY, czyli zabawy rówieśnicze (tematyczne i symboliczne), indywidualne zajęcia terapeutyczne,  indywidualny kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi, rozchodzenie się dzieci do domu.