Przedszkole niepubliczne Otwarte Okno Tychy

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „Otwarte okno” w Tychach

z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Przy Niepublicznym Przedszkolu „Otwarte okno” z Oddziałami Integracyjnymi
i Specjalnymi w Tychach działa Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Celem działań podejmowa­nych przez zespół jest stymulowanie ruchowego, poznawczego i społecznego rozwoju dzieci od chwili wykrycia u nich niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.

Opieką terapeutyczną objęte są dzieci posiadające opinię poradni psychologiczno-pedago­gicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Rodzaj i ilość zajęć ustalane są zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii i możliwościami placówki.                  

W zależności od indywidualnych potrzeb dzieciom zapewnia się:

 • terapię pedagogiczną,
 • terapię psychologiczną,
 • terapię logopedyczną,
 • opiekę tyflopedagoga,
 • opiekę surdopedagoga,
 • rehabilitację ruchową,
 • terapię SI,
 • terapię metodą Snoezelen,
 • terapię EEG Biofeedback.

Zajęcia realizowane są w wymiarze 4-8 godzin w miesiącu.

Dokumentacja dziecka objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju             

Dokumenty niezbędne do przyjęcia dziecka na zajęcia Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci:

 • opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez poradnię psychologiczno-pe­dagogiczną,
 • wniosek rodziców/prawnych opiekunów,
 • w razie potrzeby zaświadczenie lekarskie informujące np. o wspomaganiu farmakologicznym i jego skutkach mogących mieć wpływ na samopoczucie dziecka, jego funkcjonowanie.