NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA „Otwarte okno” w Tychach

z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

WYPEŁNIJ KARTĘ ZAPISU ONLINE

informacje ogólne:

posiadanie orzeczenia o potrzebie


dane rodziców / prawnych opiekunów:


Oświadczam/Oświadczamy, iż dane w niniejszej karcie są zgodne ze stanem faktycznym i jestem/jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy. Zobowiązujemy się do informowania dyrektora Szkoły o każdorazowej zmianie powyższych danych.


Zobowiązujemy się do regularnego uiszczania należnej opłaty z tytułu czesnego i dodatkowych usług świadczonych przez Szkołę, zgodnie z aktualnymi regulacjami obowiązującymi w tej sprawie. O rezygnacji z usług Szkoły poinformujemy dyrekcję z miesięcznym wyprzedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca.


Zastrzega się możliwość wystąpienia do rodziców /prawnych opiekunów ucznia o potwierdzenie wskazanym dokumentem /dowód, paszport/ informacji podanych powyżej.