NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA „Otwarte okno” w Tychach

z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

ZAJĘCIA EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNE

ZAJĘCIA OBJĘTE PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ
Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, przepisach wydanych na jej podstawie oraz dopuszczonych do użytku programach wychowania przedszkolnego koncentrując się na wspomaganiu całościowego rozwoju każdego dziecka i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej potrzebującemu dziecku.
JĘZYKI OBCE
Nauczanie języków obcych w stanowi spójny system kształcenia na I i II etapie edukacyjnym. Jego głównym celem jest nabywanie przez uczniów kompetencji, umożliwiających im posługiwanie się językami obcymi w różnorodnych sytuacjach życiowych. Równie istotne jest kształtowanie w postawy ciekawości, tolerancji
i otwartości wobec innych nacji oraz kultur. Podczas nauki stosowane są różnorodne, nowoczesne metody i środki dydaktyczne:

  • multimedialne programy edukacyjne, filmy i piosenki w oryginalnej wersji językowej (zapoznanie uczniów z tak zwanym „językiem żywym”);
  • wykorzystanie Internetu;
  • lektury w języku obcym;
  • konkursy – wewnątrzszkolne, międzyszkolne i ogólnopolskie, co jest dodatkową formą kształcenia języka, pobudza zainteresowania uczniów oraz motywuje ich do samodzielnej pracy nad rozwijaniem i doskonaleniem różnych sprawności językowych;
  • projekty, udział w imprezach szkolnych, w ramach, których uczniowie mogą prezentować swoje kompetencje językowe (śpiew, recytacja, inscenizacje), udział w przedstawieniach anglojęzycznych, organizowanych w ramach imprez szkolnych.

Główny nacisk kładzie się na komunikację, opanowanie gramatyki, słownictwa, umiejętności rozumienia tekstu czytanego, słuchanego i pisania.

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA
Na I etapie edukacyjnym (kl. I-III) zajęcia te mają stanowić uzupełnienie oferty programowej zajęć objętych podstawą programową. Powinny umożliwiać uczniom samopoznanie i rozwijanie różnych rodzajów inteligencji (słownej, matematyczno-logicznej, wizualno-przestrzennej, muzycznej, kinestetyczno-ruchowej, interpersonalnej, intrapersonalnej, przyrodniczej, egzystencjalnej) zgodnie z indywidualnymi potrzebami
i preferencjami. Na II etapie edukacyjnym (kl. IV-VI) oferta tych zajęć powinna uwzględniać założenia zawarte w Indywidualnych Programach Rozwoju oraz zalecenia zawarte w Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych. Oferta ta jest aktualizowana każdego roku, zgodnie z bieżącymi potrzebami.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE
Wychowawca, jako osoba doskonale zorientowana w intelektualnych możliwościach
i potrzebach swoich podopiecznych, organizuje dodatkowe zajęcia wspomagające ich rozwój – indywidualnie lub w małych zespołach.

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE
Zajęcia przewidziane są zarówno dla dzieci napotykających pierwsze trudności w nauce, jak i dla tych wykazujących szczególne uzdolnienia. W zależności od potrzeb uczniom oferowane są zajęcia: korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne, psychoterapeutyczne, arteterapeutyczne. Specjaliści prowadzący te zajęcia, udzielają także konsultacji rodzicom/prawnym opiekunom.

METODA BIOFEEDBACK
Trening EEG Biofeedback to metoda terapii oparta na wyspecjalizowanej technice komputerowej. Umożliwia trening mózgu w celu poprawienia jego efektywności i uzyskania kontroli nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w naszym organizmie, wypracowanie i utrwalenie prawidłowej amplitudy fal mózgowych. System EEG-Biofeedback stosowany
w naszych urządzeniach - to metoda bezpieczna i zalecana zarówno uczniom pełnosprawnym, pragnącym poprawić efektywność pracy mózgu jak i przy wybranych jednostkach chorobowych. Podczas treningów EEG Biofeedback możemy nie tylko zoptymalizować funkcjonowanie procesów poznawczych, lecz również zminimalizować dysfunkcje funkcjonowania mózgu, w których występuje nieprawidłowy rytm fal. Wykorzystując plastyczność mózgu trenowane „umiejętności” zaczynają zachodzić automatycznie, co przekłada się na ogólne funkcjonowanie w życiu codziennym. Atrakcyjność tej metody polega na  możliwości zastąpienia w sytuacjach, w których jest to możliwe, terapii farmakologicznej lub też jej wsparcia w przypadku, gdy całkowita rezygnacja z niej nie jest możliwa. Ponadto, treningi EEG Biofeedback, stanowią ważny element w przyspieszaniu efektywności innych rodzajów terapii.

METODA SNOEZELEN (SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA)
Terapia prowadzona pod okiem terapeutów w Sali Doświadczania Świata – specjalnie wyodrębnionym pomieszczeniu, wyposażonym w różnorodne urządzenia stymulujące rozwój zmysłów: łóżko wodne, interaktywna kolumna bulgocząca (podświetlana wieloma kolorami, kaskada światłowodów.
Uczeń ma prawo wyboru tych bodźców, które dla niego samego są najprzyjemniejsze, na których chce się koncentrować i którymi chce się zajmować. W bezpiecznym, wygodnym otoczeniu podstawowe zmysły są pobudzane lub wyciszane muzyką, efektami świetlnymi
i łagodnymi wibracjami.

METODA WARNKEGO

Adresowana jest do dzieci z dysleksją i trudnościami w nauce, spowodowanymi centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego, zaburzeniami koncentracji uwagi, pamięci i koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej. Służy wykrywaniu i treningowi deficytów w zakresie zapamiętania wzorców dźwiękowych słów z wykorzystaniem wzroku, słuchu oraz funkcji motorycznych.

Jej celem jest także wsparcie terapii logopedycznej.

Trening obejmuje trzy obszary:

  1. automatyzację przetwarzania spostrzeżeń w obszarze słuchu, wzroku i zdolności motorycznych;
  2. automatyzację koordynacji półkul mózgowych;
  3. rozwój i automatyzację „wzrokowego języka”.

KOŁO ZAINTERESOWAŃ "BAWMY SIĘ RAZEM"

Koło zainteresowań "Bawmy się razem" skierowane jest do wszystkich dzieci. Dzieci powinny się bawić, wręcz zabawa jest nieodzownym elementem dzieciństwa. Poprzez zabawę dziecko uczy się, rozwija, miło i przyjemnie spędza czas. Najważniejszym celem koła "Bawmy się razem" jest właśnie wspólna zabawa. Prowadzący proponuje poszczególne zabawy, do których zaprasza i zachęca uczestników. Oczywiście zdanie dziecka, w gestii zaproponowania swojej zabawy, również jest brane pod uwagę. Celem jest wspólne bawienie się, a co zatym idzie integracja. Integracja i współpraca całej grupy, wszystkich uczestników. Warto pokazać dzieciom, że szkoła jest miejscem, gdzie również znajdzie się czas na wspólną zabawę z koleżankami, kolegami oraz nauczycielem.

"MALI ODKRYWCY" KÓŁKO PRZYRODNICZE

Serdecznie zapraszamY wszystkich uczniów chcących poszerzać swoje zainteresowania
w zakresie przyrody. Poznamy ciekawe rośliny, tajemnice ze świata zwierząt oraz zależności między organizmami. Nie zabraknie również zagadnień ekologicznych. Zajmiemy się badaniem wody, zbadamy właściwości różnych substancji, a to wszystko w formie doświadczeń. Zwiedzimy całą Polskę od morza do Tatr. Poznamy, co to jest trop i jak rozpoznać ślady sarny na śniegu. Dowiemy się jak trafić z lasu do domu i jak odczytać mapę. UważamY, że metody aktywizujące rozbudzają u dzieci naturalną chęć do odkrywania świata. Zachęcam również uczniów do korzystania z rożnych źródeł informacji oraz pracy zespołowej, gdyż te umiejętności z pewnością zaowocują w przyszłości.

TERAPIA SI (INTEGRACJA SENSORYCZNA)
Integracja sensoryczna to zdolność dziecka do odczuwania, rozumienia i organizowania informacji dostarczanych przez zmysły z otoczenia do własnego organizmu. U ucznia
z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego dochodzi do błędnego odbioru otaczającego świata.
Metoda integracji sensorycznej ma na celu ma na celu wyrównywanie zaburzeń i braków
w zakresie percepcji wzrokowej, słuchowej, węchowej, smakowej. Szczególną uwagę zwraca się na zmniejszanie trudności związanych z zmysłem równowagi, dotyku i czucia głębokiego. Najważniejszym celem terapii jest wypracowanie tolerancji u dziecka na bodźce napływające z otoczenia i umiejętności właściwego reagowania na te bodźce. Polega na integracji czynności zmysłów z właściwą reakcją ruchową. Jest to możliwe dzięki procesom dokonujących się w mózgu każdego człowieka, polegającym na odbieraniu, rozpoznawaniu, przetwarzaniu, odpowiednim interpretowaniu już posiadanych informacji, które mózg czerpie ze zmysłów, a następnie odpowiada właściwą reakcją ruchową.
Głównymi kierunkami w rehabilitacji są procesy hamowania, eliminowania lub ograniczania drogą stymulacji negatywnych bodźców, które występują przy nadwrażliwości układu zmysłów np. nadpobudliwości ruchowej, trudnościach w koncentracji uwagi oraz dostarczaniu bardzo silnych, różnorodnych bodźców przy niedostatecznej wrażliwości układu zmysłów np. zaburzeniach ruchowych, percepcji i koordynacji. Zalecana jest
w przypadku dzieci, u których występują: nadmierna lub byt mała wrażliwość na bodźce dotykowe, wzrokowe, słuchowe i ruch, zbyt wysoki lub niski poziom aktywności ruchowej, problemy z koordynacją, opóźnienia rozwoju ruchowego, mowy oraz trudności w nauce, słaba organizacja zachowania (np. impulsywność, słaba koncentracja na zadaniu, nieumiejętność planowania działań).

DOGOTERAPIA
Oferta zajęć oparta jest na założeniach terapii kontaktowej wykorzystującej naturalną bliskość  ucznia z psem. Zajęcia służą: niwelowaniu lęku przed kontaktem z psem, budowaniu poczucia bezpieczeństwa, ułatwianiu nawiązywania kontaktu z innymi osobami
i zwierzętami, rozwijaniu samodzielności oraz funkcji poznawczych i opiekuńczych, budowaniu poczucia odpowiedzialności, wyciszaniu zachowań agresywnych, relaksacji, wyzwalaniu potrzeby spontanicznej komunikacji, wydłużaniu czasu koncentracji uwagi, kształtowaniu integracji sensorycznej. Ten rodzaj terapii może być stosowany w pracy
z uczniami z: Zespołem Downa, niepełnosprawnością intelektualną, nadpobudliwością, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, mózgowym porażeniem dziecięcym, niedowładami kończyn, zaburzeniami zachowania.  

KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA
W ramach zajęć realizowany jest zestaw prostych ćwiczeń nazywany Gimnastyką mózgu Paula Dennisona, który ma na celu: przywrócenie zablokowanych na skutek stresu, wypracowanie nowych połączeń nerwowych, po których biegną impulsy do kory mózgowej, gdzie odbywa się właściwy proces uczenia się. Może pomóc usunąć zmęczenie, dodać energię, odprężyć się i zrelaksować. Szczególne znaczenie ma on dla uczniów,
u których współdziałanie obu półkul mózgowych jest zakłócone lub niepełne (dysleksja, dysortografia, nadpobudliwość psychoruchowa, problemy z uczeniem się i z koncentracją itp.). Systematyczne wykonywanie ćwiczeń pomaga w usprawnianiu: pamięci krótko
i długotrwałej, myślenia, koncentracji uwagi, koordynacji ruchowej, funkcji grafomotorycznych, percepcji wzrokowej i słuchowej, wymowy i umiejętności komunikacyjnych, rozumienia sytuacji społecznych, umiejętności rozwiązywania problemów, umiejętności matematycznych. Stosowanie tej metody ma przyczynić się do poprawy funkcjonowania ucznia w jego otoczeniu.

ZAJĘCIA Z KOMPUTEREM
Zajęcia z komputerem odbywające się w profesjonalnej pracowni komputerowej, umożliwiają uczniom nabycie umiejętności stosowania technologii informacyjnej w życiu codziennym – redagowanie prostych tekstów w edytorze tekstu, wykonywanie rysunków w edytorze grafiki, dokonywanie prostych obliczeń. Starsi uczniowie nabywają umiejętność przygotowania prezentacji multimedialnych, korzystają z programów edukacyjnych poszerzających wiedzę przedmiotową przewidzianą do realizacji w danym roku.

ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE
Zajęcia ruchowe stanowią niezbędny element nauki oraz integracji myślenia    z działaniem. Prowadzone są w budynku szkolnym, w terenie i na innych obiektach sportowo-rekreacyjnych (basen, grota solna). Naszą specjalnością w pracy z najmłodszymi dziećmi są szeroko rozumiane lekcje w terenie. Uczniowie chętnie uczestniczą we wszystkich wycieczkach i zajęciach odbywanych poza budynkiem szkoły. Dzięki nim uczniowie chłoną świat wszystkimi zmysłami, realizują też naturalną potrzebę ruchu i utrwalają wiedzę zdobytą na zajęciach w szkole.

MAGICZNY DYWAN

Jesteśmy pierwszą placówką przedszkolno-szkolną na terenie Tychów, która oferuje innowacyjną pomoc dydaktyczną Magiczny Dywan. Umożliwia ona poprzez gry, zabawy rozwijanie u naszych podopiecznych motoryki, koordynacji wzrokowo-ruchowej, spostrzegawczości, szybkości reakcji, jednocześnie podnosząc sprawność pamięci i uczenia się. Obraz wyświetlany ze specjalnie zaprojektowanego rzutnika tworzy „wirtualny, magiczny dywan”, na którym dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym przeżywają wspaniałe przygody, począwszy od gier i zabaw ruchowych po edukację poznawczą ze wszystkich dziedzin wiedzy. Dziecko podczas zabawy ingeruje w jej tok za pomocą ruchów rękami lub nogami.

AIKIDO
Zajęcia prowadzone są w formie zabawy. Ćwiczenia dostosowane są do potrzeb
i możliwości rozwojowych małego dziecka, wzmacniają układ kostno-mięśniowy, poprawiają koordynację ruchową i ogólną sprawność fizyczną. Doskonalą koncentrację uwagi, kształtują samodyscyplinę, uczą właściwych zachowań w grupie.

„WYGIBASY – Z GIMNASTYKĄ ZA PAN BRAT”. ZAJĘCIA
Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

Celem podstawowym postawionym sobie przez prowadzącego jest wzmocnienie newralgicznych dla kształtowania się postawy grup mięśni posturalnych (stworzenie gorsetu mięśniowego) oraz wyrabianie nawyku prawidłowej postawy. Ćwiczenia prowadzone będą w dużej mierze metodą zabawową, co zapewni większe zaangażowanie dzieci oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach. Instruktor, uczestnicząc aktywnie
w proponowanych zajęciach, stawać się będzie wiarygodnym partnerem w zabawie,
a przez to godnym naśladowania wzorem. Dobór ćwiczeń będzie odpowiadał możliwościom ruchowym dzieci w danym wieku. Podstawowe grupy ćwiczeń to ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha, grzbietu oraz mięśnie podeszwowe stóp, a także ćwiczenia o charakterze elongacyjnym. Realizowane będą one z wykorzystaniem przyborów gimnastycznych takich jak: woreczki, szarfy, krążki, kółka, laski gimnastyczne. Użycie przyborów zwiększa atrakcyjność zajęć, zwiększając tym samym ich efektywność. Odpowiednio dobierane przybory stanowią także element stopniujący trudność wykonywanych przez dzieci ćwiczeń. Stopień trudności ćwiczeń zależny jest od możliwości dzieci w danej grupie. Wprowadzanie przyborów następuje stopniowo, tak aby dziecko miało czas oswoić się
z nimi.

W celu urozmaicenia zajęć zastosowane będą:

- opowieść ruchowa

- tor przeszkód

- obwód ćwiczebny

- rywalizacja indywidualna i grupowa (bez wyraźnego akcentowania zwycięzcy).