Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy „Otwarte okno” w Tychach

ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE

Funkcjonowanie osobiste i społeczne - to  na tych zajęciach uczniowie doskonalą wiadomości i umiejętności zdobyte na wcześniejszych etapach edukacyjnych, również w zakresie czytania, pisania, matematyki, niezbędnych 
w życiu dorosłego człowieka. Zajęcia te mają również zapewnić poznanie nowych wiadomości i umiejętności z zakresu środowiska społeczno-kulturowego, przygotowują do pełnienia różnych ról społecznych i rozwijają niezbędne                 w dorosłości kompetencje społeczne.

Zajęcia rozwijające komunikowanie się, to zajęcia mające służyć dalszemu rozwijaniu języka i umiejętności porozumiewania się w bliskim i dalszym środowisku w mowie, jak i w każdy możliwy dla ucznia sposób (jeżeli jest to potrzebne uczniowi także z zastosowaniem wspomagających i alternatywnych metod komunikacji – AAC), również z wykorzystaniem odpowiednich pomocy do komunikacji, technologii informacyjno-komunikacyjnej.
Zajęcia kształtujące kreatywność służą dostarczaniu uczniom okazji do twórczego działania w dobrej atmosferze i współpracy. Służą rozwijaniu zainteresowań i zdolności w sferze artystycznej (muzycznej, plastycznej, tanecznej, teatralnej). Z pewnością te zajęcia ułatwią naszej młodzieży wyrażanie siebie, swoich myśli i nastrojów, czasem trudnych do zwerbalizowania w zwykły sposób. Pozwolą przeżyć satysfakcję z własnych dokonań, wzmocnią wiarę
w siebie i poprawią samoocenę. 

Wychowanie fizyczne to zajęcia rozwijające sprawność i kondycję fizyczną. Ważne jest, aby po zakończeniu nauki w szkole uczniowie byli jak najlepiej przygotowani do samodzielnego podejmowania działań na rzecz aktywności fizycznej i własnego zdrowia. Uczniowie mają do dyspozycji nowoczesną, doskonale wyposażoną salę gimnastyczną, salę integracji sensorycznej oraz salę do tańca.
Etyka to zajęcia, podczas których nauczyciel wprowadza uczniów w świat wartości, w którym najprostszym i najlepiej dla nich rozpoznawalnym jest pojęcie dobra. Nauczyciel krok po kroku powinien uwrażliwiać uczniów, ukierunkować na dobro      i zachęcać do jego poszukiwania. To zajęcia kształtujące pozytywne nastawienie wobec świata i drugiego człowieka.
Zajęcia rewalidacyjne mają charakter terapeutyczny, usprawniający i korekcyjny. Głównym celem oddziaływań rewalidacyjnych jest stymulowanie tych właściwości intelektualnych i osobowościowych ucznia, które umożliwiają mu pełne uczestnictwo w codziennym życiu. Istotne jest więc stawianie na atuty, mocne strony ucznia oraz szukanie tego, co w nim jest najlepsze. W trakcie rewalidacji indywidualnej nauczyciel może w indywidualny sposób pracować z uczniem nad poprawą, zastępowaniem lub kompensowaniem jego braków, gdyż często pozostaje on na niższym poziomie rozwoju poznawczego w stosunku do swoich rówieśników.

Przysposobienie do pracy ma na celu przygotowanie ucznia do aktywności przez pracę, czyli nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do podejmowania pracy w różnych dziedzinach oraz poprawnego funkcjonowania w życiu społecznym  i zawodowym. Te zajęcia obejmują dużą ilość godzin zajęć lekcyjnych, które są niezbędne w nabywaniu wielu umiejętności praktycznych pomocnych 
w funkcjonowaniu w dorosłym życiu. Poznanie różnorodnych czynności zawodowych, posługiwanie się narzędziami potrzebnymi do ich wykonywania dokonuje się w ramach praktycznych zajęć w pracowniach szkolnych.

 • pracownia gospodarstwa domowego - uczniowie w dobrze wyposażonej pracowni gospodarstwa domowego przygotowują proste posiłki, nakrywają do stołu, dekorują stoły na różne okazje, sprzątają, obsługują sprzęt AGD, pieką różne ciasta, korzystają z przepisów kulinarnych, wyszukują przepisy w czasopismach i Internecie.
 • prace biurowe - uczniowie obsługują urządzenia będące na wyposażeniu pracowni: komputer, kserokopiarkę, niszczarkę, bindownicę, laminarkę. We właściwy, bezpieczny sposób uruchamiają i przygotowują urządzenia do pracy.  
 • pracownia ceramiczna - uczniowie poprzez lepienie, formowanie 
  i modelowanie w glinie, rozwijają swoją sprawność manualną, wyzwalane są zainteresowania artystyczne, zostaje poruszona wyobraźnia. Uczniowie nabywają umiejętności umożliwiające prace zawodową na stanowisku pomocnika. Realizacja pracy odbywa się systematycznie: przygotowanie materiałów i narzędzi, poznawanie technik lepienia i metod pracy w glinie, kształtowanie i modelowanie naczyń użytkowych, nauka zasad suszenia 
  i wypalania, szkliwienie. W pracowni ceramicznej usprawniane są zdolności manualne, koordynacja wzrokowo – ruchowa, motoryka rąk, grafomotoryka.
 • ogrodnicza - zajęcia prowadzone w tej pracowni wpływają na podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów związanych z pracą pomocnika ogrodnika. Uczniowie nabywają umiejętności uprawy warzyw, ziół, kwiatów, krzewów    w Ogrodzie Sensorycznym. Ponadto pielęgnują tereny zielone i rabaty kwiatowe. Dokonują nasadzeń, podlewają, odchwaszczają, grabią liście, przycinają gałęzie.
 • krawiectwa - uczniowie posługują się przyborami i urządzeniami krawieckimi oraz dziewiarskimi. Zakres prac to szycie ręczne i maszynowe, elementy hafciarstwa, elementy dziewiarstwa (prace szydełkiem, prace na drutach).
 • wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych - podczas zajęć uczniowie rozwijają swoje zdolności artystyczne, jak i umiejętności warsztatowe.
  W trakcie lekcji poznają odpowiednie czynności, materiały, narzędzia wykorzystywane w prostych pracach dekoracyjnych. Nabywają wiedzę oraz umiejętności        z zakresu różnorodnych technik rękodzieła artystycznego i wykorzystują je w praktyce. Tematyka prac związana jest z kalendarzem, świętami okolicznościowymi, porami roku.