Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy „Otwarte okno” w Tychach

Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy „Otwarte okno” w Tychach
jest szkołą przeznaczoną wyłącznie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz
uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

  • Dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej,

O trzyletnim cyklu edukacyjnym (z możliwością wydłużenia etapu edukacyjnego do 24 roku życia).

Szkoła realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów        
z niepełnosprawnościami sprzężonymi zgodnie ze specyfiką szkoły.

Celem szkoły jest:

  • przygotowanie młodzieży do jak najpełniejszego samodzielnego życia
    w integracji ze społeczeństwem poprzez stworzenie uczniom możliwości rozwoju
    w dostępnym im zakresie, za pomocą specjalnych metod;
  • jak najefektywniejsze przygotowanie do dorosłości, w tym w praktycznym przysposobieniu do podjęcia zatrudnienia na otwartym/ chronionym rynku pracy;
  • utrwalanie i poszerzanie zakresu już zdobytej wiedzy i umiejętności, doskonalenie posiadanych już kompetencji społecznych i kształcenie nowych umiejętności umożliwiających samodzielne, niezależne i godne funkcjonowanie
    w przyszłości.

Zapraszamy, dołącz do Nas !!!