Przedszkole niepubliczne Otwarte Okno Tychy

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „Otwarte okno” w Tychach

z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

INNOWACJE PEDAGOGICZNE

ROK SZKOLNY 2018/2019

 KOLOROWO ZNACZY ZDROWO -  ma na celu promowanie zdrowego stylu życia w przedszkolu i w domu. Zachęcanie do aktywnego, wielozmysłowego poznawania owoców i warzyw.  Do poszerzania doświadczeń smakowych dzieci poprzez kosztowanie, jedzenie i praktyczne działanie z wykorzystaniem owoców i warzyw. Naukę samodzielności w działaniach podejmowanych w kuchni. Wprowadzenie innowacji stworzy warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka, podniesienie sprawności fizycznej na miarę indywidualnych możliwości. Wdroży dzieci do odpowiedzialności za swoje czyny i dbałości o bezpieczeństwo. Innowacja skierowana jest do dzieci i ma na celu włączenie rodziców w działania prozdrowotne przedszkola oraz dostarczenie im szerszej wiedzy prozdrowotnej oraz zacieśni więzy rodzinne. Nauczycielowi pozwoli na podwyższenie swoich kompetencji, dobór właściwych metod i sposobów oddziaływań, aby stworzyć każdemu dziecku szansę na sukces na miarę jego możliwości rozwojowych i edukacyjnych.  

WARTO ROZMAWIAĆ – jest to innowacja pedagogiczna o charakterze językowym. W rozwoju dziecka niezwykle ważnym elementem jest rozwój mowy,
a w szczególności poprawna artykulacja. Dziecko, które nieprawidłowo wymawia wyrazy, źle artykułuje głoski, nie zawsze jest zrozumiane, ma kłopoty w kontaktach z rówieśnikami, a także w czasie nauki pisania i czytania. Błędna wymowa pogarsza samopoczucie, powoduje nieśmiałość. Toteż kształtowanie i rozwój mowy mają ścisły związek z rozwojem społecznym. Dzięki tej innowacji dzieci mają szansę poszerzać swój warsztat językowy oraz szybciej i łatwiej osiągną sukces w prawidłowej komunikacji.

SMACZNIE ZDROWO I WESOŁO - Zajęcia kulinarne są znakomitym źródłem wiedzy dla dzieci. Przez wgląd na rozmaite doznania zmysłowe, zajęcia kulinarne umożliwią poznanie otaczającego nas świata a także integracji naszych zmysłów w naturalnych sytuacjach. Ponadto rozwijać będą kreatywność i wyobraźnie dzieci, a poprzez doświadczanie i eksperymentowanie uczyć będą samodzielności w działaniu. Oprócz wspólnego przygotowywania posiłków, będziemy poznawać różne, nie znane nam dotąd przysmaki, uczyć się odpowiedniego nakrywania do stołu, podawania posiłków i ich kulturalnego spożywania, a także poznamy i utrwalimy zasady dobrych manier przy stole. Bardzo ważnym elementem podczas zajęć kulinarnych stanowić będzie satysfakcja i radość dzieci ze wspólnie przygotowanych potraw. Będą miały możliwość wypróbowania efektu własnej pracy.
Zajęcia kulinarne mają duże znaczenie dla rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. Uczą zasad zdrowego odżywiania, dokonywania wyborów, dzielenia się i współpracy w grupie.

W ŚWIECIE EKSPERYMENTÓW - Każde dziecko bez względu na wiek posiada naturalnie wrodzoną ciekawość świata. Dzieci posiadają naturalną potrzebę zadawania pytań dotyczących otaczającego ich świata i zjawisk w nim występujących. Realizacja innowacji ma na celu zaspokojenie tych potrzeb oraz poszerzania wiedzy dzieci na wielu płaszczyznach. Ma ona zachęcić dziecko do rozwijania myślenia przyczynowo – skutkowego oraz nauczyć wnioskowania z przeprowadzonych doświadczeń.

Dziecięce eksperymenty zajmują szczególne miejsce wśród różnych dróg i sposobów nabywania wiedzy. Należy dążyć do tego, aby z czasem dziecko zaczęło inaczej patrzeć na otoczenie. Zadaniem nauczyciela w tym jakże skomplikowanym procesie jest planowe i celowe zorganizowanie sytuacji edukacyjnej w której wystąpi aktywizowanie procesów poznawczych oraz rozbudzanie wiedzy o świecie. W celu stwarzania warunków do rozwijania pomysłowości, odkrywania, badania, eksperymentowania, nauczyciel powinien określić temat, dostarczyć odpowiednie materiały do pracy, określić czas wykonania i zapewnić bezpieczeństwo wychowanków.

Realizacja treści innowacji pedagogicznej „W świecie eksperymentów” pozwoli wychowankom aktywnie kształtować zainteresowania, badać otaczającą ich rzeczywistość  przy użyciu narzędzi dostarczonych przez nauczyciela. Powinna zaspokoić potrzeby dziecka, zachęcić do myślenia, porównywania, opowiadania, badania, eksperymentowania, konstruowania, uruchomić jego wyobraźnię.

Innowacja będzie również obejmowała zagadnienia związane z bezpieczeństwem zarówno własnym jak i innych osób.